A Prayer For Teachers

A Prayer for Teachers

Giver of All Wisdom and Greatest of all Teachers,
Look upon our teachers with love
Grant them the resolve
To nurture our eager minds
And to never give up on us who fall behind
Bless their hearts
For they rejoice when we succeed
And encourage us when we fail
Endow them with gentle patience
For the path of learning is never easy
Kindle a spirit of passion in them
It is the flame that ignites the love of learning in us
Help them see the potential in each student
Their belief in us means much more than the grade we make
Instill in them a commitment to keep on learning
It shows us to not fear new knowledge and experiences
Inspire them to touch the future
They influence how big a dream we dream for ourselves
Bless our teachers who have come before
For their work endures to this day
Let the light of Your example shine upon all teachers:
To build up with their words
To love with their mind
To share with their heart
Amen.

Panalangin Para sa mga Guro

Tagapagkaloob ng Lahat ng Kaalaman at Guro ng mga guro
Bigyan po Ninyo ng pagkalinga ang aming mga guro
Biyayaan Ninyo sila ng kahandaang
Linangin ang aming murang isipan
At huwag magsawa kapag 'di makahabol ang turuan
Pagpalain nawa ang kanilang mga pusong
Nagdiriwang sa tuwing kami'y nagwawagi,
At nag-aalo sa tuwing kami'y nadadaig
Pagkalooban Ninyo sila ng mahinahong pagtitiyaga
Sapagkat ang landas ng kaalaman ay hindi madali
Pagningasin Ninyo sa kanila ang maapoy na diwang
Nagpapaliyab sa kagustuhan naming matuto
Tulungan Ninyo silang makita ang galing sa bawat mag-aaral
Wala sa marka ang halaga kundi sa pananalig nila
Ikintal Ninyo sa kanila ang walang pagkauhaw sa karunungan
At bagong kaalaman at karanasan ay 'di dapat katakutan
Turuan po Ninyo silang masiglang abutin ang alapaap
Kasinsigla at kasintayog ng sarili naming pangarap
Pagpalain po Ninyo ang mga gurong nauna sa amin
Ang nagawa nila ay napapakinabangan pa rin
Tanglawan po ng Inyong mabuting halimbawa ang kaguruan
Upang makapagtayo sila sa pamamagitan ng kanilang pangungusap
Upang makapagmahal sila sa pamamagitan ng kanilang isipan
Upang makapagbahagi sila sa pamamagitan ng kanilang puso
Siya nawa.